Na początku mojej przygody z programowaniem wiele informacji mi po prostu umykało. Nie zniechęcało mnie to do dalszej nauki. Kolejne informacje stopniowo się utrwalały i pozostały w mojej głowie do dziś. Musicie wiedzieć, że gdy zaczynałem, sporo czasu musiałam poświecić na dialog z Google. Teraz gdy, mam już sporą wiedzę, chcę ułatwić i przyspieszyć Wasz start. Przygotowałem dla Was najważniejsze według mnie elementy VBA, które warto mieć zawsze pod ręką. Zapraszam na VBA w pigułce!

Wersja PDF do pobrania tutaj:

Zmienne

Służą do przechowywania danych określonego typu w pamięci komputera.

Typy danych

 • Byte – zmienna bitowa,
 • Integer – liczba całkowita,
 • Double – liczba zmiennoprzecinkowa,
 • String – napis,
 • Boolean – zmienna logiczna true/false,
 • Date – data i godzina.

Zasięg zmiennych

Zmienna lokalna – wewnątrz procedury (pomiędzy poleceniami sub/function, a End Sub/End Function).

Zmienna modułowa – przed pierwszą deklaracją procedury w module, polecenie Dim lub Private.

Zmienna globalna – w module standardowym VBA, przed pierwszą procedurą modułu (poza wszystkimi procedurami), polecenie Public.

Funkcje operujące na ciągach znaków

 • Str – Zwraca daną typu String (konwersja liczby na napis),
 • Int – Zwraca daną typu Integer (konwersja napisu na liczbę całkowitą),
 • LCase – Zwraca łańcuch typu String przekształcony na małe litery,
 • UCase – Zwraca łańcuch typu String przekształcony na wielkie litery,
 • Len – Zwraca daną typu Long określającą liczbę znaków w łańcuchu znaków,
 • LTrim – Zwraca daną typu String zawierającą kopię łańcucha bez początkowych spacji,
 • RTrim – Zwraca daną typu String zawierającą kopię łańcucha bez końcowych spacji,
 • Trim – Zwraca daną typu String zawierającą kopię łańcucha bez początkowych i końcowych spacji,
 • Replace – Zwraca łańcuch znaków, w którym określony podłańcuch jest zastępowany innym łańcuchem znaków określoną ilość razy,
 • Left – Zwraca daną typu String zawierającą określoną liczbę znaków z lewej strony łańcucha znaków,
 • Right – Zwraca daną typu String zawierającą określoną liczbę znaków z prawej strony łańcucha znaków,
 • Mid – Zwraca daną typu String zawierającą określoną liczbę znaków wewnątrz ciągu.

Komentarze

Komentarze pełnią funkcję opisu kodu i nie są one wykonywane. Komentarz rozpoczyna się znakiem apostrofu.

Przykład:

liczba = 0 ‘to jest komentarz
napis = ”’to nie jest komentarz’”

Operatory matematyczne:

^ – potęgowanie,
Mod – reszta z dzielenia,
* – mnożenie,
/ – dzielenie,
\ – dzielenie całkowite,
+ – dodawanie,
– odejmowanie.

Operatory porównania:

< – mniejsze,
<= – mniejsze lub równe,
> – większe,
>= – większe lub równe,
= – równe,
<> – różne,
Like – zgodność ciągu znaków ze wzorcem.

Operatory konkatenacji (łączenia):

& – konkatenacja dwóch wyrażeń, której zwracany wynik jest ciągiem znaków.

Przykład:

Napis = ”Jan ” & ”Kowalski” ‘daje wynik ”Jan Kowalski”

Operatory logiczne:

And – koniunkcja (iloczyn logiczny),
prawda And prawda = prawda,
prawda And fałsz = fałsz,
fałsz And prawda = fałsz,
fałsz And fałsz = fałsz.

Or – alternatywa (suma logiczna),
prawda Or prawda = prawda,
prawda Or fałsz = prawda,
fałsz Or prawda = prawda,
fałsz Or fałsz = fałsz.

Not – negacja,
Not prawda = fałsz,
Not fałsz = prawda.

Instrukcje warunkowe

If warunek Then
Instrukcje
[ElseIf warunek Then Instrukcje]
[Else Instrukcje]
End If

Warunkowo wykonuje grupę instrukcji zależnie od spełnienia warunku. Każdy warunek może przyjmować dwie wartości: prawda (True) lub fałsz (False). Zależnie od wartości wykonywany jest określony blok instrukcji. Klauzule ElseIf i Else są opcjonalne:

Select Case wyrażenie
[Case wartość_ wyrażenia Instrukcje]
[Case Else instrukcje_domyślne]
End Select

Wykonanie jednego z kilku bloków instrukcji zależnie od wartości podanego wyrażenia. Wartość_wyrażenia może przyjmować następujące formy: Case 1, 5, 11 – wartości Case 1 To 10 – zakres wartości Case Is < 10 – wyrażenie porównawcze Case 1 To 10, Is > 20 – można łączyć kilka form.

Pętle

For licznik = start To koniec [Step krok]
Instrukcje
Next licznik

Powtarza blok instrukcji określoną liczbę razy:

Do [While | Until] warunek
Instrukcje
Loop

Powtarza blok instrukcji, dopóki warunek While jest spełniony lub warunek Until nie jest spełniony.

Procedura typu Sub

Nie zwraca żadnej wartości. Wcześniejsze zakończenie procedury następuje poprzez użycie Exit Sub:

Sub NazwaProcedury([lista_argumentów])
End Sub ‘Koniec procedury

Wywołanie procedury

Sub NazwaProcedury argument1, argument2 …
Call NazwaProcedury(argument1, argument2 …)

Wywołanie procedury Sub z innego modułu

nazwaModułu.nazwaProcedury argument1, argument2 …
Call nazwaModułu.nazwaProcedury(argument1, argument2 …)

Procedura typu Function

Zwana również funkcją, wykonuje określone obliczenia oraz zwraca pojedynczą wartość. Mogą być stosowane w modułach i formułach arkuszy. Wcześniejsze zakończenie procedury następuje poprzez użycie Exit Function. Wartość zwracaną przez funkcję należy przypisać nazwie funkcji (w trakcie procedury można wielokrotnie dokonywać takiej operacji).

Function NazwaFunkcji ([Parametry])
End Function

Wywoływanie funkcji

Procedury typu Function można wywoływać w formule arkuszy oraz z innych procedur.

wynik = nazwaFunkcji(argument1, argument2 …)

Wywołanie procedury z innego modułu

wynik = nazwaModulu.nazwaFunkcji(argument1, argument2 …)

Funkcje dotyczące daty i czasu

 • Weekday – Zwraca daną typu Integer zawierającą liczbę reprezentującą dzień tygodnia,
 • DateValue – Zwraca daną typu Date (konwersja napisu na datę),
 • TimeValue – Zwraca daną typu Date (konwersja napisu na czas),
 • Year – Zwraca daną typu Integer reprezentującą rok,
 • Month – Zwraca daną typu Integer reprezentującą miesiąc roku,
 • Day – Zwraca daną typu Integer reprezentującą dzień miesiąca,
 • Hour – Zwraca daną typu Integer reprezentującą godzinę dnia,
 • Minute – Zwraca daną typu Integer reprezentującą minutę godziny,
 • Secound – Zwraca daną typu Integer reprezentującą sekundę minuty.

Deklarowanie zmiennych

Dim nazwaZmiennej As typZmiennej = wyrażenie

Stałe

Nazwy zastępujące wartości niezmienne w kodzie programu, nazwy o określonym znaczeniu. Deklaracja stałych następuje przy użyciu instrukcji Const.

Const nazwaStałej As typDanej = wyrażenie

 

Mam nadzieje, że ten wpis pomoże Wam w szybki i prosty sposób rozpocząć przygodę z VBA 🙂

Dołącz do newslettera już dziś!
Zero spamu - tylko wartościowe treści!
Musisz już lecieć?
Zostaw swój adres e-mail i dołącz do BEZPŁATNYCH WEBINARÓW dotyczących SQLa!
 • „Jak uczyć się SQLa?” – 4 października
 • „SQL dla testerów” – 12 października